Parthenon- Greek Temple to Athena on the Acropolis.

external image parthenon-and-the-acropolis-landmark-1.jpg